Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Denna webbplats bedrivs av Region Halland. Region Halland värnar om att skydda din personliga integritet. Detta integritetsmeddelande förklarar hur Region Halland samlar in och hanterar dina personuppgifter när du besöker denna webbplats, varför vi gör detta och hur du kan utöva dina rättigheter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Inom Region Halland är varje nämnd och styrelse personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom respektive verksamhet. Ansvarig nämnd för denna webbplats är Regionstyrelsen, Box 517, 301 80 Halmstad med org.nr. 232100-0115.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Exempel på personuppgifter kan vara personnamn, personnummer, mailadress och postadress. Likaså är foton och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator personuppgifter även om inga namn nämns, liksom elektroniska identiteter; exempelvis ip-nummer.

Vad är en behandling?

Med behandling menas alla åtgärder som kan vidtas beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandling är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

När du besöker denna webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis ip-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Detta gör vi i syfte att sammanställa statistik över hur många användare som besöker webbplatsen. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att veta hur webbplatsen används.

När du använder webbplatsens formulär för att kontakta oss kommer vi att samla in informationen som du lämnar via formuläret. Informationen används för att hantera ditt ärende. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning.

För att tillgodose säkerheten på webbplatsen samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av webbplatsen.

Webbplatsen använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften i webbplatsens information Om Cookies.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella enligt gällande gallringsbeslut för Region Halland.

Du kan läsa mer om vilka lagringstider som gäller för behandlingen av dina personuppgifter i Region Hallands dokumenthanteringsplaner.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I de situationer det är nödvändigt för att Region Halland ska kunna bedriva regionens verksamhet delar vi dina personuppgifter med andra företag som är så kallade personuppgiftsbiträden till oss. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Region Halland har samlat in informationen.

Region Halland delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med självständigt personuppgiftsansvariga sker det endast för att Region Halland ska kunna uppfylla regionens uppdrag, eller för att vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Region Halland strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter i Sverige eller inom EU/EES. Ibland kan Region Halland dock vara tvungna att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina personuppgifter med en leverantör som är etablerad eller lagrar personuppgifterna i ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar Region Halland alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur skyddas dina uppgifter?

Region Halland värnar om din integritet. Region Halland arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Offentlighetsprincipen

Region Halland omfattas av offentlighetsprincipen, vilket bland annat innebär att meddelanden som skickas till oss normalt blir allmänna handlingar. Region Halland är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, såvida inte uppgifterna omfattas av sekretess. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan även innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter avseende dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?

Såsom fysisk person, med personuppgifter som behandlas av Region Halland, har du flertalet rättigheter avseende dina personuppgifter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med Region Hallands behandling av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter Region Halland behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes.

Rätt till rättelse

Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

Rätt att bli raderad

I vissa situationer har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna eller om behandlingen sker i enlighet offentlighets- och sekretesslagen.

Rätt till begränsning

I vissa situationer har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna Region Halland behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid Region Halland behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa situationer rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen har Region Halland en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att Region Halland behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig. Personuppgifterna kommer då att lämnas ut i ett användbart format.

Rätt till invändning

I vissa fall har du rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får Region Halland endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas.

Återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Klagomål

Om du är missnöjd med Region Hallands behandling av dina personuppgifter kan du inge ett klagomål till Region Halland eller till Datainspektionen.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av rättigheterna ovan är du välkommen att kontakta Region Hallands dataskyddsombud. Om du istället vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se. Där finns också mer information om dataskyddsförordningen.

Ändringar i detta integritetsmeddelande

Region Halland gör löpande ändringar i detta integritetsmeddelande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna webbplats.

Dataskyddsombud

Region Hallands dataskyddsombud ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna information, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta regionens dataskyddsombud på

Dataskyddsenheten Region Halland

Tfn: 035-13 10 00

E-post: dataskydd@regionhalland.se

Mer information om Region Hallands behandling av personuppgifter

Om du vill veta mer om hur Region Halland behandlar personuppgifter, även i andra sammanhang än denna webbplats, besök gärna http://regionhalland.se/om-region-halland/organisation/dataskydd/

Uppdaterad 2019-07-05